Περιβάλλοντα

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

(Κατάσταση: 31.11.2017)
 1. Γενικές πληροφορίες
  1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Lakegroup GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 7, 78315 Radolfzell, εκπροσωπούμενη από τους Felix Küster και Christian Treutlein (εφεξής καλούμενη "Διαχειριστής") και των συμβατικών της εταίρων (εφεξής καλούμενοι "Διαφημιστές" ή "Εγγεγραμμένοι χρήστες").
  2. Ο Διαχειριστής δεν αναγνωρίζει ΓΟΣ που αποκλίνουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις - με την επιφύλαξη ρητής συγκατάθεσης.
  3. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΣ για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους (π.χ. αλλαγές στη νομολογία, τη νομική κατάσταση, τις συνθήκες της αγοράς) και με εύλογη προθεσμία προειδοποίησης. Οι υφιστάμενοι χρήστες θα ειδοποιηθούν σχετικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο υφιστάμενος πελάτης δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση αλλαγής, η συγκατάθεσή του για την αλλαγή θεωρείται ότι έχει δοθεί. Η κοινοποίηση της προβλεπόμενης τροποποίησης των παρόντων ΓΟΣ θα αναφέρεται στην προθεσμία και τις συνέπειες της ένστασης ή της μη ένστασης.
 2. Σύναψη σύμβασης αποκλειστικά με επιχειρηματίες
  1. Η εγγραφή λογαριασμού χρήστη και η ανάρτηση και διαφήμιση επιχειρηματικών κλάδων, αγαθών ή/και υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε επιχειρηματίες που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως επιχειρηματίες. Επιχειρηματίας κατά την έννοια του άρθρου 14 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο επιχειρηματίας δεν συνάπτει συμβάσεις με καταναλωτές. Όλες οι τιμές που αναφέρονται για τη διαφήμιση των καταστημάτων στην ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.
  2. Ο Διαχειριστής δικαιούται να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την επιχειρηματική ιδιότητα των συμβαλλομένων του. Για το σκοπό αυτό, μπορεί ιδίως να ζητήσει κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με ένα τέτοιο αίτημα ή εάν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ενδείξεις έλλειψης επιχειρηματικής ιδιότητας, ο φορέας εκμετάλλευσης δικαιούται να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση που έχει ήδη συναφθεί.
 3. Υπηρεσίες
  1. Ο Διαχειριστής είναι πάροχος υπηρεσιών αναζήτησης και καταλόγου και παρέχει μια πλατφόρμα υπό τον διαδικτυακό τομέα www.wogibtswas.de (εφεξής: "Πλατφόρμα") στην οποία έμποροι και πάροχοι υπηρεσιών ή πρακτορεία (εφεξής: "Διαφημιζόμενοι") μπορούν να διαφημίσουν μια εταιρεία ή μεμονωμένα επιχειρηματικά υποκαταστήματα και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Για το σκοπό αυτό, ο Διαφημιζόμενος μπορεί να τοποθετεί στην πλατφόρμα δωρεάν και επί πληρωμή διαφημίσεις (για τα τιμολόγια βλέπε § 6 των παρόντων ΓΟΣ).
  2. Η υπηρεσία του φορέα εκμετάλλευσης παρέχει απλώς μια διαφημιστική πλατφόρμα. Από την άποψη αυτή, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι φορέας εκμετάλλευσης πύλης κατά την έννοια του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ενεργεί ως μεσάζων ή μεσίτης. Δεν συνάπτονται συμβάσεις με τους πελάτες των εμπόρων ή με άλλους καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του πελάτη του ως αποτέλεσμα των διαφημίσεων. Τυχόν διατάξεις που αποκλίνουν από αυτό (π.χ. συμφωνίες συνεργατών) πρέπει να συμφωνούνται χωριστά με τον φορέα εκμετάλλευσης- δεν υπάρχει δικαίωμα σύναψης τέτοιας συμφωνίας.
 4. Εγγραφή και σύναψη σύμβασης
  1. Για να διαφημιστεί μια εταιρεία, ένας επιχειρηματικός κλάδος, αγαθά ή υπηρεσίες στην πλατφόρμα, πρέπει να δημιουργηθεί λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα (σύναψη σύμβασης). Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα που ζητούνται στη μάσκα εγγραφής πρέπει να εισαχθούν με ειλικρίνεια και πληρότητα. Αυτή η εγγραφή αποτελεί απλώς μια προσφορά για τη σύναψη σύμβασης με τον διαχειριστή της πλατφόρμας. Η αποδοχή της σύμβασης άδειας χρήσης πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη.
  2. Ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να δημιουργηθεί από τον ιδιοκτήτη της προς διαφήμιση επιχείρησης ή από ένα πρακτορείο που έχει ανατεθεί από επιχειρηματίες.
  3. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή λογαριασμού χρήστη από τους καταναλωτές. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την επιχειρηματική κατάσταση των εγγεγραμμένων χρηστών.
  4. Εάν η εγγραφή πραγματοποιείται από πρακτορείο που έχει ανατεθεί από επιχειρηματίες για την τοποθέτηση αντίστοιχων διαφημίσεων στο Διαδίκτυο, το πρακτορείο είναι ο αποκλειστικός συμβατικός εταίρος του φορέα εκμετάλλευσης. Ωστόσο, δεν συνάπτεται καμία σύμβαση με τους πελάτες του πρακτορείου.
 5. Τοποθέτηση διαφημίσεων
  1. Κατά την τοποθέτηση μιας νέας προσφοράς στην πλατφόρμα, ο διαφημιζόμενος πρέπει να παρέχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία τιμών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και άλλα στοιχεία σχετικά με το αντίστοιχο κατάστημα και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό πλήρως και αληθινά. Με τον τρόπο αυτό, πρέπει κυρίως να διασφαλίζει ότι οι προσφορές τοποθετούνται σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης που εφαρμόζεται στην πλατφόρμα (ιδίως κατηγορίες προϊόντων και γεωγραφικές πληροφορίες). Ειδικότερα, η περιγραφή πρέπει να είναι ελκυστική και αξιόπιστη. Προσβλητικές διαφημίσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους πελάτες από τη χρήση της πλατφόρμας εν γένει, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία ολόκληρης της πλατφόρμας (π.χ. πορνογραφικές ή απατηλές προσφορές) δεν επιτρέπονται και μπορούν να διαγραφούν από τον φορέα εκμετάλλευσης.
  2. Με τη διαφήμιση και τη μεταφόρτωση περιεχομένου, ο διαφημιζόμενος διαβεβαιώνει ότι η προσφορά πληροί τις νομικές απαιτήσεις (π.χ. υποχρεωτικές πληροφορίες) και ότι έχει όλα τα δικαιώματα επί του υποβληθέντος περιεχομένου. Απαγορεύεται η δημιουργία προσφορών που δεν βασίζονται σε πραγματικά υπάρχον αντικείμενο (bait offers).
  3. Εάν ένας έμπορος εγγραφεί ή είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα χωρίς σταθερή τοποθεσία, δεν θα συμπεριληφθεί στην τυπική αναζήτηση.
  4. Εάν η αγγελία δημιουργείται από πρακτορείο, το πρακτορείο εγγυάται ότι η αγγελία βασίζεται σε αντίστοιχη εντολή από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη της εταιρείας.
  5. Ο φορέας εκμετάλλευσης εξουσιοδοτείται να επεξεργάζεται τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προβολή τους σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης ή για την προβολή μέσω κινητών τηλεφώνων.
 6. Τιμές, διάρκεια και ακύρωση
  1. Οι έμποροι και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να κάνουν κράτηση είτε για μια δωρεάν βασική εγγραφή είτε για ένα επί πληρωμή πακέτο με εκτεταμένες λειτουργίες και υπηρεσίες. Οι λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στον πίνακα τιμών και υπηρεσιών.
  2. Η τιμή του πακέτου είναι ανεξάρτητη από το αν ο διαφημιζόμενος κάνει πλήρη χρήση του πακέτου που έχει κλείσει (π.χ. μέγιστος αριθμός πιθανών προϊόντων κ.λπ.). Εάν μία, περισσότερες ή όλες οι διαφημίσεις του διαφημιζόμενου αφαιρεθούν από την πλατφόρμα - για οποιονδήποτε λόγο - η αξίωση του φορέα εκμετάλλευσης για την πληρωμή του ήδη κλεισμένου πακέτου δεν επηρεάζεται από αυτό- κάτι άλλο ισχύει μόνο εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της πλατφόρμας έχει αφαιρέσει τη/τις διαφήμιση/ες χωρίς αντικειμενικό ή συμβατικό λόγο.
  3. Κάθε πακέτο που κλείνει ο πελάτης αποτελεί ξεχωριστή σύμβαση. Η διάρκεια ενός πακέτου είναι είτε ένας είτε δώδεκα μήνες (διάρκεια σύμβασης). Η ακύρωση πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αποκλείεται. Το δικαίωμα έκτακτης ακύρωσης δεν θίγεται από αυτό.>
  4. Ένα πακέτο με διάρκεια δώδεκα μηνών πρέπει να ακυρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. Εάν το πακέτο δεν ακυρωθεί εγκαίρως, παρατείνεται αυτόματα για δώδεκα ακόμη μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασής του.
  5. Ένα πακέτο με διάρκεια ενός μήνα πρέπει να ακυρώνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. Εάν το πακέτο δεν ακυρωθεί εγκαίρως, παρατείνεται αυτόματα κατά έναν ακόμη μήνα μετά τη λήξη της διάρκειάς του.
 7. Υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων χρηστών
  1. Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο λογαριασμός τους χρησιμοποιείται μόνο από τους ίδιους. Οφείλουν να χειρίζονται εμπιστευτικά τα δεδομένα πρόσβασής τους και τα δεδομένα που έχουν αποθηκεύσει και να διασφαλίζουν ότι τρίτοι δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Εάν ο χρήστης παραβεί υπαίτια την υποχρέωση αυτή, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει.
  2. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της (διαφήμιση επαγγελματικών κλάδων, προϊόντων και υπηρεσιών) και να τηρεί όλες τις συμβατικές και νομοθετικές διατάξεις κατά τη χρήση της πλατφόρμας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση πέραν του σκοπού της σχέσης χρήστη. Ειδικότερα, ο χρήστης απαγορεύεται
   • Να διαφημίζει προσφορές με ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,
   • να διαφημίζει προσφορές που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικά δικαιώματα ή δικαιώματα εμπορικών σημάτων),
   • να δημοσιεύει προσφορές που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία,
   • να διαφημίζει ανήθικες, άσεμνες, πορνογραφικές ή ριζοσπαστικές προσφορές,
   • να παρενοχλεί ή να απειλεί άλλα πρόσωπα ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων,
   • να στέλνετε μηνύματα σε άλλους χρήστες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την επικοινωνία,
   • να αντλούν δεδομένα από την πλατφόρμα για δικούς τους εμπορικούς σκοπούς.
  3. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να διατηρεί πάντοτε ενημερωμένα τα στοιχεία που παρέχει κατά την εγγραφή του και να απέχει από την παραβίαση των παρόντων ΓΟΣ και της ισχύουσας νομοθεσίας.
  4. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις προσφορές του ενημερωμένες και να τις απενεργοποιεί αμέσως, εάν τα προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή ο επιχειρηματικός κλάδος δεν υφίσταται πλέον.
  5. Οι παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινό αποκλεισμό και - σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων - σε ακύρωση του λογαριασμού.
 8. Αξιολογήσεις πελατών και σύστημα ενημέρωσης πελατών
  1. Ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει στους χρήστες της πλατφόρμας ένα σύστημα αξιολόγησης πελατών και πληροφοριών πελατών. Οι χρήστες της πλατφόρμας (καταναλωτές) μπορούν να αξιολογούν μεμονωμένα καταστήματα ή υποκαταστήματα (σύστημα αξιολόγησης) ή να κάνουν προτάσεις για αγαθά και να επισημαίνουν αγαθά που είναι/ήταν διαθέσιμα ή δεν είναι πλέον διαθέσιμα στα καταστήματα (σύστημα ενημέρωσης πελατών). Με την εγγραφή τους, οι εγγεγραμμένοι λιανοπωλητές συμφωνούν να αξιολογούνται ή να περιγράφονται από τους χρήστες στο πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων.
  2. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ελέγχει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες στο πλαίσιο των συστημάτων ενημέρωσης και αξιολόγησης πελατών και ευθύνεται γι' αυτό μόνο στο πλαίσιο της νόμιμης ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης της πύλης.
 9. Δικαιώματα χρήσης του δημοσιευμένου περιεχομένου
  1. Με την ανάρτηση περιεχομένου στην πλατφόρμα (με εξαίρεση τα λογότυπα της εταιρείας ή παρόμοια προστατευόμενα σήματα), ο διαφημιζόμενος παραχωρεί στον φορέα εκμετάλλευσης ένα δωρεάν, απλό δικαίωμα χρήσης του αναρτημένου περιεχομένου, απεριόριστο ως προς τον χώρο, τον χρόνο και το περιεχόμενο. Ειδικότερα, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, να διανέμει και να επεξεργάζεται αναρτημένα έργα, δεδομένα προϊόντων, περιγραφές προϊόντων, εικόνες προϊόντων ή άλλες πληροφορίες προϊόντων ή μέρη αυτών και να τα χρησιμοποιεί και να τα αναπαράγει για διαφημιστικούς σκοπούς εντός και εκτός της πλατφόρμας. Ο φορέας εκμετάλλευσης επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που αναρτάται από τους λιανοπωλητές πλήρως, εν μέρει και επεξεργασμένο ή μη επεξεργασμένο ως μέρος των προσφορών άλλων λιανοπωλητών (π.χ. για την περιγραφή παρόμοιων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων) ή να επιτρέπει σε άλλους λιανοπωλητές που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα να χρησιμοποιούν το εν λόγω περιεχόμενο ως μέρος των προσφορών τους στην πλατφόρμα. Τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αν ο διαφημιζόμενος έχει αφαιρέσει τις σχετικές προσφορές από την πλατφόρμα, έχει καταγγείλει τη σύμβαση με τον φορέα εκμετάλλευσης ή/και έχει αποχωρήσει από την πλατφόρμα.
  2. Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι εξουσιοδοτημένος και ικανός να μεταβιβάσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα και ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα δικαιώματα τρίτων.
  3. Επιπλέον, ο διαφημιζόμενος παραχωρεί στον φορέα εκμετάλλευσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο ή τμήματα αυτού (επίσης σε συνδυασμό με άλλα έργα) για τη διαφήμιση των υπηρεσιών του φορέα εκμετάλλευσης στην πλατφόρμα, σε ιστότοπους τρίτων, σε πύλες κοινωνικής δικτύωσης και σε όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα. Ο διαφημιζόμενος παραχωρεί στον φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας όλα τα δικαιώματα χρήσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.
  4. Ο διαφημιζόμενος διαβεβαιώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το διαφημιζόμενο περιεχόμενο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων που έρχονται σε αντίθεση με τη συμβατική χρήση. Εάν ο διαφημιζόμενος δεν είναι ο ίδιος ο κάτοχος των απαραίτητων δικαιωμάτων επί του αναρτημένου περιεχομένου, πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κάτοχος των δικαιωμάτων επιτρέπει τη χρήση των έργων με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
 10. Ευθύνη, εγγύηση και αποζημίωση
  1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι του Διαφημιζόμενου για όλες τις συμβατικές, οιονεί συμβατικές και νόμιμες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από αδικοπραξία, για αποζημίωση και επιστροφή εξόδων για κάθε νόμιμη αιτία, χωρίς περιορισμό, σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, σε περίπτωση πρόθεσης ή αμέλειας για βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, βάσει υπόσχεσης εγγύησης, εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά ως προς αυτό, ή βάσει υποχρεωτικής ευθύνης (π.χ. βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα).
  2. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης παραβιάζει εξ αμελείας ουσιώδη συμβατική υποχρέωση, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν ισχύει απεριόριστη ευθύνη σύμφωνα με το παρόν τμήμα. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που η σύμβαση επιβάλλει στον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το περιεχόμενό της για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά κατ' αρχάς δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να στηρίζεται τακτικά.
  3. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις περί ευθύνης ισχύουν επίσης όσον αφορά την ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης για τους πληρεξουσίους και νόμιμους εκπροσώπους του.
  4. Ο εκάστοτε διαφημιζόμενος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των επιμέρους προσφορών από κάθε άποψη. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ελέγχει τις προσφορές ως προς την ορθότητα, την επικαιρότητα και/ή τυχόν παραβάσεις του νόμου. Ο φορέας εκμετάλλευσης ευθύνεται έναντι τρίτων μόνο στο πλαίσιο της νόμιμης ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης της πύλης. Ο διαφημιζόμενος υποχρεούται να αποζημιώσει τον φορέα εκμετάλλευσης από τυχόν αξιώσεις τρίτων -συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νομικής υπεράσπισης στο νόμιμο ύψος τους- που εγείρονται κατά του φορέα εκμετάλλευσης λόγω παράνομων ενεργειών του διαφημιζόμενου. Αυτό ισχύει ιδίως σε περίπτωση χρήσης χωρίς την απαραίτητη άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων.
  5. Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της πύλης.
 11. Προστασία δεδομένων
   Ο φορέας εκμετάλλευσης
  1. χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των διαφημιζόμενων εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του διαφημιζόμενου ή διαβιβάζονται μόνο στο πλαίσιο της απαραίτητης επεξεργασίας της σύμβασης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε
  2. στην
  3. πολιτική απορρήτου
  4. του
  5. φορέα εκμετάλλευσης
  6. .
 12. Ρήτρα ακυρωσιμότητας
  1. Εάν μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων ΓΟΣ είναι ή καταστούν άκυρες ή μη εκτελεστές, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων ΓΟΣ. Η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη αντικαθίσταται από έγκυρη και εκτελεστή διάταξη της οποίας τα αποτελέσματα είναι πλησιέστερα στον οικονομικό στόχο που επιδιώκουν τα συμβαλλόμενα μέρη με την άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση που η σύμβαση αποδειχθεί ελλιπής.
 13. Τελικές διατάξεις
  1. Εφαρμόζεται το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με αποκλεισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, εφόσον η επιλογή αυτή του δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής τα υποχρεωτικά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών.
  2. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι έμποροι, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της έδρας μας στο Radolfzell am Bodensee, εκτός εάν έχει οριστεί αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για τη διαφορά. Αυτό ισχύει επίσης εάν ο πελάτης δεν έχει την κατοικία του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλες οι πληροφορίες χωρίς εγγύηση. Κατάσταση 23.05.2024 01:34:51

UP

Επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας

This page also exists in your language! english english | Close x